Méně je více

Projděte se centrem Českých Budějovic a rozhlédněte se kolem sebe. Uvidíte skvostnou architekturu s dlouhou historií, živý parter se spoustou restaurací, kaváren, služeb a prodejen nejrůznějšího zboží. To je známka, že srdce Budějovic skutečně pulsuje životem!

Podívejte se ale podruhé a zkuste se detailně začíst do historie města skrze fasády domů a architektonické prvky. Že to nejde? Nebo to jde těžko? V úrovni očí často narazíte na situace, kdy je původní bohatství budějovické architektury schováno pod nánosy tuctových materiálů, nevkusných cedulí a všudypřítomných reklam. Nepodstatné informace na vás křičí ze všech stran. Zakopáváte o reklamní stojky, kolem masivní restaurační předzahrádky neprojedete s kočárkem. Projekt Kultivované Budějovice to chce změnit!


Město České Budějovice si uvědomuje význam veřejných prostranství pro kvalitu života a v souladu s dalšími strategiemi dlouhodobě usiluje o zvyšování jejich architektonické a uživatelské úrovně. Důležitou roli v tom hraje i kandidatura Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028. Proto byly po vzoru mnoha dalších měst podniknuty kroky k vytvoření manuálu, který nastavuje základní pravidla pro umisťování zařízení a staveb reklamní a informační povahy, pro restaurační předzahrádky a označování provozoven. Mimo jiné jde také o reakci na usnesení Komise rady města pro architekturu a územní rozvoj č. 3/2020, které explicitně doporučuje zpracování koncepčního dokumentu – manuálu regulace reklamy a vizuálního smogu. Manuál vznikl pod patronací Útvaru hlavního architekta ve spolupráci s dalšími odbory magistrátu a externími odborníky. Manuál tvoří čtyři základní části: 1 Označování provozoven 2 Restaurační předzahrádky a stínění 3 Venkovní reklama 4 Další typy nosičů, technická a dopravní infrastruktura, krátkodobé instalace a trhy

Často kladené otázky

Manuál regulace reklamy na veřejných prostranstvích Českých Budějovic je dokumentem, který v reakci na současnou situaci shrnuje zásady umisťování reklamy a způsobu označování provozoven, vedoucí ke kvalitní praxi. Cílem manuálu je kultivovat veřejný prostor města, ochránit architektonické dědictví, snížit hladinu vizuálního smogu, zamezit šíření nevkusné a často nelegální reklamy, zpřehlednit proces povolování a schvalování nosičů venkovní reklamy a značení provozoven, informovat veřejnost, úředníky města, provozovatele a vlastníky objektů o vhodných způsobech řešení označení provozoven a stát se inspiračním zdrojem pro efektivní tvorbu firemní prezentace.
Předpokládá se, že pravidla popsaná v manuálu míří především na českobudějovické podnikatele a majitele provozoven, pro které se stane inspirací a vodítkem, jak správně přistoupit k tvorbě a výrobě firemního značení. Cílem nejsou restrikce, zákaz reklamy a omezování podnikání, ale naopak pozitivní motivace vedoucí ke všeobecné kultivaci sdíleného městského prostoru. Manuál bude dále sloužit jako podklad pro úředníky a zástupce samosprávy i státní správy a odbornou veřejnost: grafické designéry, architekty, projektanty. V neposlední řadě je manuál určen široké veřejnosti a všem, kdo se zajímají o veřejná prostranství a život v Českých Budějovicích.
Podívat do manuálu byste se měli v případě, že se chystáte k rekonstrukci objektu, v němž se nachází nějaká provozovna nebo uvažujete o rebrandingu a výměně označení vaší provozovny. Pravidla v manuálu budou důležitá také v momentě, kdy dochází ke změně provozovatele
Manuál sám o sobě není (a z legislativního hlediska ani nemůže být) závazným dokumentem. Pro regulaci vizuálního smogu neexistuje ucelená právní úprava. Prostředky procesní ochrany je tak nutné hledat napříč celým právním řádem, především v rámci práva správního. Manuál tedy nenahrazuje ani nekopíruje normy, vyhlášky, předpisy ani rozhodnutí úřadů, pouze shrnuje již existující pravidla. Stává se tak názornou pomůckou, která provede všechny zájemce procesem umisťování reklamy a firemního značení a usnadní jim orientaci v celé problematice. Dodržování zásad manuálu bude závazně vyžadováno u provozoven v objektech, které jsou v majetku města, a bude podmíněno nájemními smlouvami (SVS, Majetkový odbor a Správa domů). Pro ostatní provozovny jsou pravidla doporučující, nicméně manuál je důležitým dokumentem v procesech povolování a rozhodování. Pokud je tedy označení provozovny v souladu se zde uvedenými podmínkami, mělo by být jednání s úřady bezkolizní a při projednávání vašeho projektu by vás neměly potkat žádné problémy. Na soulad záměrů s pravidly manuálu dohlíží Útvar hlavního architekta MMČB, s nímž můžete svůj záměr kdykoli zdarma konzultovat.

Často kladené otázky

Manuál regulace reklamy na veřejných prostranstvích Českých Budějovic je dokumentem, který v reakci na současnou situaci shrnuje zásady umisťování reklamy a způsobu označování provozoven, vedoucí ke kvalitní praxi. Cílem manuálu je kultivovat veřejný prostor města, ochránit architektonické dědictví, snížit hladinu vizuálního smogu, zamezit šíření nevkusné a často nelegální reklamy, zpřehlednit proces povolování a schvalování nosičů venkovní reklamy a značení provozoven, informovat veřejnost, úředníky města, provozovatele a vlastníky objektů o vhodných způsobech řešení označení provozoven a stát se inspiračním zdrojem pro efektivní tvorbu firemní prezentace.
Předpokládá se, že pravidla popsaná v manuálu míří především na českobudějovické podnikatele a majitele provozoven, pro které se stane inspirací a vodítkem, jak správně přistoupit k tvorbě a výrobě firemního značení. Cílem nejsou restrikce, zákaz reklamy a omezování podnikání, ale naopak pozitivní motivace vedoucí ke všeobecné kultivaci sdíleného městského prostoru. Manuál bude dále sloužit jako podklad pro úředníky a zástupce samosprávy i státní správy a odbornou veřejnost: grafické designéry, architekty, projektanty. V neposlední řadě je manuál určen široké veřejnosti a všem, kdo se zajímají o veřejná prostranství a život v Českých Budějovicích.
Podívat do manuálu byste se měli v případě, že se chystáte k rekonstrukci objektu, v němž se nachází nějaká provozovna nebo uvažujete o rebrandingu a výměně označení vaší provozovny. Pravidla v manuálu budou důležitá také v momentě, kdy dochází ke změně provozovatele
Manuál sám o sobě není (a z legislativního hlediska ani nemůže být) závazným dokumentem. Pro regulaci vizuálního smogu neexistuje ucelená právní úprava. Prostředky procesní ochrany je tak nutné hledat napříč celým právním řádem, především v rámci práva správního. Manuál tedy nenahrazuje ani nekopíruje normy, vyhlášky, předpisy ani rozhodnutí úřadů, pouze shrnuje již existující pravidla. Stává se tak názornou pomůckou, která provede všechny zájemce procesem umisťování reklamy a firemního značení a usnadní jim orientaci v celé problematice. Dodržování zásad manuálu bude závazně vyžadováno u provozoven v objektech, které jsou v majetku města, a bude podmíněno nájemními smlouvami (SVS, Majetkový odbor a Správa domů). Pro ostatní provozovny jsou pravidla doporučující, nicméně manuál je důležitým dokumentem v procesech povolování a rozhodování. Pokud je tedy označení provozovny v souladu se zde uvedenými podmínkami, mělo by být jednání s úřady bezkolizní a při projednávání vašeho projektu by vás neměly potkat žádné problémy. Na soulad záměrů s pravidly manuálu dohlíží Útvar hlavního architekta MMČB, s nímž můžete svůj záměr kdykoli zdarma konzultovat.

Nahlédněte do manuálu

Územní platnost

Pro účely platnosti manuálu byla nově vymezena tzv. oblast širšího centra, která částečně kopíruje hranici ochranného pásma Městské památkové rezervace České Budějovice, na severní a východní straně je rozšířena směrem k Pekárenské, resp. Nádražní ulici. Je ohraničena ulicemi: Husova tř., Pražská tř., Pekárenská, Nádražní, Žižkova tř., Novohradská, Mánesova a řekou Vltava. V zájmu ochrany nejhodnotnější části města – městské památkové rezervace – jsou pro toto území u některých reklamních kategorií stanoveny specifické požadavky. Pokud se manuál osvědčí, lze pravidla postupně rozšířit na celé území Českých Budějovic. Rozhodně ale neuděláte chybu, když se jím budete řídit i mimo vymezenou oblast širšího centra už teď – kultivovaná prostranství si zaslouží celé Budějovice!

Jak postupovat

1

Lokalita

Umístění, velikost a design označení provozovny by měly odpovídat charakteru prostředí, v němž se daný objekt nachází. Nejprve je také potřeba zjistit, jakému stupni památkové ochrany objekt podléhá. Pokud jde o kulturní památku nebo se dům nachází uvnitř městské památkové rezervace, kladou se na podobu firemního značení přísnější nároky. 

2

Objekt

Kvalitní reklamní prvky na provozovně vždy respektují charakter daného domu. Položte si otázky: Z jakého je dům období? Jak je členěna jeho fasáda? Z jakých materiálů jsou zhotoveny jeho umělecko-řemeslné prvky? Nechte si posléze vytvořit takový návrh, který bude respektovat původní historické hodnoty. V případě více provozoven na jeden objekt je optimální, má-li daný objekt jednotný systém označení. Dům tak získá osobitost, nájemci rovnocenný prostor k prezentaci a kolemjdoucí přehledný návod k orientaci. 

3

Návrh a konzultace

Klíčem ke kvalitnímu návrhu je grafický designér nebo architekt s kvalitními referencemi. Nechte si návrh zpracovat na míru podle doporučení tohoto manuálu. Město má zájem podpořit návrhy, které budou v souladu s manuálem, speciálními dotačními pobídkami. Vycházejte z předpokladu, že méně je více. Firemní označení má hlavně orientační funkci a nikdy nemůže obsáhnout celou nabídku a všechny informace o vašem podniku. Proto si dobře rozmyslete, co vše potřebujete navenek inzerovat. Vhodné je záměr nejdříve zkonzultovat s Útvarem hlavního architekta. Pro urychlení konzultace doporučujeme předložit návrh, který bude obsahovat výkresovou dokumentaci jednotlivých prvků s uvedením rozměrů, materiálu, způsobu ukotvení do fasády, barevného ztvárnění, konkrétního umístění prvků v rámci fasády a případně trasy přívodního kabelu elektroinstalace. Připojit můžete fotografickou dokumentaci stávajícího stavu a vizualizaci budoucí podoby objektu.

4

Povolení a výroba

Výsledný návrh následně předložte ke schválení. Chystáte-li se zasahovat do fasády nebo do předprostoru objektu umisťovat konstrukce trvalejšího charakteru, zjistěte u stavebního úřadu, zda váš záměr nepodléhá ohlašovací povinnosti (územní souhlas či ohlášení) či stavebnímu povolení. Pokud váš objekt navíc podléhá památkové ochraně, musíte si k záměru vyžádat závazné stanovisko Odboru památkové péče. Svůj návrh můžete konzultovat s NPÚ, jehož stanovisko bude pokladem ke správnímu rozhodnutí OPP. Zasahujete-li do prostoru chodníku nebo vozovky, je potřeba též získat povolení ke zvláštnímu užívání komunikace u Odboru dopravy a silničního hospodářství. Nachází-li se váš reklamní nosič na pozemku ve vlastnictví města, budete potřebovat uzavřít smlouvu s Odborem správy veřejných statků či Majetkovým odborem. Do výroby zadávejte až povolenou podobu nosičů, předejdete zbytečným nákladům na jejich úpravu. Schválené návrhy nainstalujte podle dohodnutého postupu.
1

Lokalita

Podoba restaurační předzahrádky by měla odpovídat charakteru prostředí, v němž se nachází. Pokud je umisťována na území městské památkové rezervace, kladou se na podobu předzahrádky přísnější nároky. 

2

Návrh

Klíčem ke kvalitnímu návrhu je designér nebo architekt s kvalitními referencemi. Nechte si návrh zpracovat na míru podle doporučení tohoto manuálu. Město má zájem podpořit předzahrádky, které budou v souladu s manuálem, slevami z poplatku za zábor veřejného prostranství, tedy za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace. O aktuálních možnostech se informujte na Útvaru hlavního architekta.

3

Konzultace a nájemní smlouva

Vhodné je záměr nejdříve zkonzultovat s Útvarem hlavního architekta. Pro urychlení konzultace doporučujeme předložit záměr v podobě návrhu, který bude obsahovat okótovaný plánek s přesným zakreslením záboru (s uvedením rozměrů včetně vymezení průchodnosti), popis a výkresovou dokumentaci jednotlivých prvků s uvedením rozměrů, materiálu, barevného ztvárnění, konkrétního umístění a případně trasy přívodního kabelu elektroinstalace, fotografickou dokumentaci stávajícího stavu a případně vizualizaci. Tento projekt následně budete předkládat i k žádostem o povolení zvláštního užívání komunikace, případně závazného stanoviska Odboru památkové péče MMČB. K užívání části veřejného prostranství poté musíte uzavřít nájemní smlouvu s majitelem či správcem daného pozemku (ve většině případů to bude Odbor správy veřejných statků).

4

Povolení a umístění předzahrádky

K umístění předzahrádky dále budete potřebovat povolení zvláštního užívání komunikace, které vydává příslušný silniční správní úřad (součást Odboru dopravy a silničního hospodářství MMČB). K žádosti budete potřebovat několik příloh, zejména okótovaný plánek s přesným zakreslením záboru, výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list, souhlasné stanovisko vlastníka komunikace (tj. nájemní smlouvu). Pokud se restaurační zahrádka nachází ve vozovce, může být vyžadováno také vyjádření Policie ČR. V případě zahrádky s podestou nebo pevně kotvenými konstrukcemi, umisťované na území MPR, musíte také doložit souhlasné závazné stanovisko Odboru památkové péče MMČB. Ten si k záměru vyžádá písemné vyjádření NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích. Proto doporučujeme podobu zařízení konzultovat s NPÚ ještě před podáním žádosti. Na základě všech těchto podkladů vydá OPP závazné stanovisko. Lhůty k vyřízení činí 30 dní, ve zvlášť složitých případech 60 dní.

Jak postupovat

Chci si označit PROVOZOVNU

1

Lokalita

Umístění, velikost a design označení provozovny by měly odpovídat charakteru prostředí, v němž se daný objekt nachází. Nejprve je také potřeba zjistit, jakému stupni památkové ochrany objekt podléhá. Pokud jde o kulturní památku nebo se dům nachází uvnitř městské památkové rezervace, kladou se na podobu firemního značení přísnější nároky. 

2

Objekt

Kvalitní reklamní prvky na provozovně vždy respektují charakter daného domu. Položte si otázky: Z jakého je dům období? Jak je členěna jeho fasáda? Z jakých materiálů jsou zhotoveny jeho umělecko-řemeslné prvky? Nechte si posléze vytvořit takový návrh, který bude respektovat původní historické hodnoty. V případě více provozoven na jeden objekt je optimální, má-li daný objekt jednotný systém označení. Dům tak získá osobitost, nájemci rovnocenný prostor k prezentaci a kolemjdoucí přehledný návod k orientaci.

3

Návrh a konzultace

Klíčem ke kvalitnímu návrhu je grafický designér nebo architekt s kvalitními referencemi. Nechte si návrh zpracovat na míru podle doporučení tohoto manuálu. Město má zájem podpořit návrhy, které budou v souladu s manuálem, speciálními dotačními pobídkami. Vycházejte z předpokladu, že méně je více. Firemní označení má hlavně orientační funkci a nikdy nemůže obsáhnout celou nabídku a všechny informace o vašem podniku. Proto si dobře rozmyslete, co vše potřebujete navenek inzerovat. Vhodné je záměr nejdříve zkonzultovat s Útvarem hlavního architekta. Pro urychlení konzultace doporučujeme předložit návrh, který bude obsahovat výkresovou dokumentaci jednotlivých prvků s uvedením rozměrů, materiálu, způsobu ukotvení do fasády, barevného ztvárnění, konkrétního umístění prvků v rámci fasády a případně trasy přívodního kabelu elektroinstalace. Připojit můžete fotografickou dokumentaci stávajícího stavu a vizualizaci budoucí podoby objektu. 

4

Povolení a výroba

Výsledný návrh následně předložte ke schválení. Chystáte-li se zasahovat do fasády nebo do předprostoru objektu umisťovat konstrukce trvalejšího charakteru, zjistěte u stavebního úřadu, zda váš záměr nepodléhá ohlašovací povinnosti (územní souhlas či ohlášení) či stavebnímu povolení. Pokud váš objekt navíc podléhá památkové ochraně, musíte si k záměru vyžádat závazné stanovisko Odboru památkové péče. Svůj návrh můžete konzultovat s NPÚ, jehož stanovisko bude pokladem ke správnímu rozhodnutí OPP. Zasahujete-li do prostoru chodníku nebo vozovky, je potřeba též získat povolení ke zvláštnímu užívání komunikace u Odboru dopravy a silničního hospodářství. Nachází-li se váš reklamní nosič na pozemku ve vlastnictví města, budete potřebovat uzavřít smlouvu s Odborem správy veřejných statků či Majetkovým odborem. Do výroby zadávejte až povolenou podobu nosičů, předejdete zbytečným nákladům na jejich úpravu. Schválené návrhy nainstalujte podle dohodnutého postupu.

Chci si zřídit RESTAURAČNÍ PŘEDZAHRÁDKU

1

Lokalita

Podoba restaurační předzahrádky by měla odpovídat charakteru prostředí, v němž se nachází. Pokud je umisťována na území městské památkové rezervace, kladou se na podobu předzahrádky přísnější nároky.

2

Návrh

Klíčem ke kvalitnímu návrhu je designér nebo architekt s kvalitními referencemi. Nechte si návrh zpracovat na míru podle doporučení tohoto manuálu. Město má zájem podpořit předzahrádky, které budou v souladu s manuálem, slevami z poplatku za zábor veřejného prostranství, tedy za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace. O aktuálních možnostech se informujte na Útvaru hlavního architekta.

3

Konzultace a nájemní smlouva

Vhodné je záměr nejdříve zkonzultovat s Útvarem hlavního architekta. Pro urychlení konzultace doporučujeme předložit záměr v podobě návrhu, který bude obsahovat okótovaný plánek s přesným zakreslením záboru (s uvedením rozměrů včetně vymezení průchodnosti), popis a výkresovou dokumentaci jednotlivých prvků s uvedením rozměrů, materiálu, barevného ztvárnění, konkrétního umístění a případně trasy přívodního kabelu elektroinstalace, fotografickou dokumentaci stávajícího stavu a případně vizualizaci. Tento projekt následně budete předkládat i k žádostem o povolení zvláštního užívání komunikace, případně závazného stanoviska Odboru památkové péče MMČB. K užívání části veřejného prostranství poté musíte uzavřít nájemní smlouvu s majitelem či správcem daného pozemku (ve většině případů to bude Odbor správy veřejných statků).

4

Povolení a umístění předzahrádky

K umístění předzahrádky dále budete potřebovat povolení zvláštního užívání komunikace, které vydává příslušný silniční správní úřad (součást Odboru dopravy a silničního hospodářství MMČB). K žádosti budete potřebovat několik příloh, zejména okótovaný plánek s přesným zakreslením záboru, výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list, souhlasné stanovisko vlastníka komunikace (tj. nájemní smlouvu). Pokud se restaurační zahrádka nachází ve vozovce, může být vyžadováno také vyjádření Policie ČR. V případě zahrádky s podestou nebo pevně kotvenými konstrukcemi, umisťované na území MPR, musíte také doložit souhlasné závazné stanovisko Odboru památkové péče MMČB. Ten si k záměru vyžádá písemné vyjádření NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích. Proto doporučujeme podobu zařízení konzultovat s NPÚ ještě před podáním žádosti. Na základě všech těchto podkladů vydá OPP závazné stanovisko. Lhůty k vyřízení činí 30 dní, ve zvlášť složitých případech 60 dní.